Om Liturgikommisjonen

Norsk Katolsk Bisperåds Liturgikommisjon (først opprettet i 1977, nyopprettet i 2010) skal «koordinere arbeidet med nye liturgiske bøker på norsk og revisjonen av de eksisterende liturgiske bøker, samt rådgi og assistere Bisperådet, stiftene, menighetene og klostrene i liturgiske spørsmål».

Kommisjonens medlemmer (1. januar 2022 til 31. desember 2026):

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg, formann
Mgr. Torbjørn Olsen, viseformann
P. Frode Eikenes
P. Arne Marco Kirsebom
P. Mirosław Ksiązek MSF

P. Ragnar Leer Salvesen
P. Sigurd Markussen
Sr. Ragnhild Marie Bjelland OP
Olav Rune Ekeland Bastrup
Kristin Heffermehl
Nils Heyerdahl
Heidi Øyma

Knut Ødegård
Sekretær: Sigurd Hareide (fra mai 2020) 

I tillegg til Liturgikommisjonen ble det i februar 2018 opprettet to komiteer:

Lektionariekomiteen som skal utarbeide utkast til nytt fullstendig lektionarium for den hellige messe på norsk, basert på de føringer som ligger i liturgikommisjonens arbeid til nå, og i best mulig samarbeid med Det norske bibelselskap.

Medlemmer i Lektionariekomiteen: p. Øystein Lund og Anne-Rigmor Stock Evje – samt Liturgikommisjonens viseformann og sekretær

Gradualekomiteen som skal utarbeide utkast til graduale på norsk med tekster svarende til tekstene i messeboken (norsk/latin) og i utkastet til nytt norsk lektionarium, tekster som den noen ganger bør få justert. Komiteen tar selv stilling til selv hvor omfattende et slikt graduale bør være.

Medlemmer i Gradualekomiteen: Sr. Ragnhild Marie Bjelland O.P., Olav Rune Ekeland Bastrup og Helge Landmark – samt Liturgikommisjonens viseformann og sekretær