Om Liturgikommisjonen

 

Norsk Katolsk Bisperåds Liturgikommisjon (startet 1977) skal «koordinere arbeidet med nye liturgiske bøker på norsk og revisjonen av de eksisterende liturgiske bøker, samt rådgi og assistere Bisperådet, stiftene, menighetene og klostrene i liturgiske spørsmål».

Kommisjonens medlemmer (1. september 2016 – 31. august 2021):

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg, formann
Mgr. Torbjørn Olsen, viseformann
P. Frode Eikenes
P. Mirosław Ksiązek MSF
P. Ragnar Leer Salvesen
P. Ole Martin Stamnestrø
P. Sigurd Markussen
Sr. Ragnhild Marie Bjelland OP
Olav Rune Ekeland Bastrup
Kristin Heffermehl
Nils Heyerdahl
Heidi Øyma
Knut Ødegård
Sekretær: Sigurd Hareide (fra mai 2020) 

Samtlige ble i oktober 2021 nyutnevnt av Norsk Katolsk Bisperåd for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2026. I tillegg ble p. Arne Marco Kirsebom SS.CC. utnevnt.

I tillegg til Liturgikommisjonen ble det i februar 2018 opprettet to komiteer:

Lektionariekomiteen som skal utarbeide utkast til nytt fullstendig lektionarium for den hellige messe på norsk, basert på de føringer som ligger i liturgikommisjonens arbeid til nå, og i best mulig samarbeid med Det norske bibelselskap.

Medlemmer i Lektionariekomiteen: Øystein Lund og Anne-Rigmor Stock Evje – og Liturgikommisjonens viseformann og sekretær

Gradualekomiteen som skal utarbeide utkast til graduale på norsk med tekster svarende til tekstene i messeboken (norsk/latin) og i utkastet til nytt norsk lektionarium, tekster som den noen ganger bør få justert. Komiteen tar selv stilling til selv hvor omfattende et slikt graduale bør være.

Medlemmer i Gradualekomiteen: Sr. Ragnhild Marie Bjelland O.P. og Olav Rune Ekeland Bastrup – og Liturgikommisjonens viseformann og sekretær